Samoborska cesta 118b, 10000 Zagreb
hanfa novosti kantoci zastupanje

HANFA – publikacija za 2019.g.

Da, postoje bitnije stvari, hrana, voda, san, mjesto za stanovanje, ali potreba za sigurnošću jedna je od temeljnih ljudskih potreba. Svi želimo osjetiti sigurnost da, ako nešto pođe po zlu, imamo jamstvo da će nam netko pomoći. Stoga se mnogi tijekom svog života odlučuju na osigu- ranje. Ukratko rečeno, osiguranje je gospodarska djelatnost kojom se zainteresiranim osobama pruža ekonomska zaštita od različitih rizika koji ugrožavaju njihov život, zdravlje ili imovinu.

Ugovor o osiguranju sklapate sa željom za dodatnom sigurnosti kako bi vam, u situaciji da kojim nesretnim slučajem dođe do štete od koje ste osigu- rani, vaše društvo za osiguranje isplatilo osigurninu. Osigurnina, odnosno naknada iz osiguranja, ovisno o riziku od kojeg se osiguravate, može biti „pokrivanje“ štete kod osiguranja imovine ili pak materijalna novčana nak- nada u obliku određenog iznosa, tzv. osigurane svote, kod osiguranja osoba. Važno je zapamtiti: svrha osiguranja nije zarada na osiguranju, već zaštita od posljedica budućih štetnih događaja.

Više o vrstama osiguranja i pravima osiguravatelja i osiguranika pročitajte na linku.

Kantoci zastupanje

View All Posts